سفارش تبلیغ
صبا

دادار

شرط نصف دارایی با اجرت المثل باهم قابل جمع است

18/5/93
1140/93/7
شماره پرونده 728-16/9-93
سوال:
با عنایت به ماده29 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 اعلام فرمایید
1-    آیا شرط ضمن­العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟
2- آیا مبنای شرعی وقانونی هر یک از شرط ضمن­العقد تنصیف و اجرت­المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی وقانونی متفاوتی­اند؟
3- عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده91 موثر در آن می­باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می­باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن­العقد وهمچنین اجرت­المثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟
4- آیا سوء معاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تاثیری در موضوع دارد یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
1و2- اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت­المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است وهریک دارای منبأ ومنشاء علیحده می باشد . تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» درعقد نامه­های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده ودرصورت امضای آن توسط زوجین، هماهنگونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می گردد، در حالیکه اجرت­المثل، زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب 85 به ماده 336 قانون مدنی وبا تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می گردد وارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.
3- از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت­المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وقانون حمایت خانواده 91 مغایرتی وجود ندارد.
4- شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی  عقدنامه ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده وناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد . بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی می باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست./ن